Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Obchodné podmienky e-shopu

I.)Prevádzkovateľ e-shopu
Na stránkach www.bernatmounting.sk je prevádzkovaný internetový obchod (ďalej len e-shop), prostredníctvom ktorého sú ponúkané dverové kľučky, kovania a ostatné doplnky.
Prevádzkovateľom je: BERNAT MOUNTING a.s.,IČO 25295331,Besedice 53, 468 22 Železný Brod

II.)Zmluvné strany
a) Predávajúci: BERNAT MOUNTING a.s.,Besedice 53, 468 22 Železný Brod
b) Kupujúci: Fyzická, alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci).
Kupujúci sa zaväzuje, že do registrácie objednávok a pri ostatnej komunikácii s prevádzkovateľom e-shopu vyplnil údaje identifikujúce jeho osobu správne a pravdivo. Kupujúci dáva predávajúcemu zároveň súhlas na spracovanie týchto osobných údajov pre účely identifikácie kupujúceho. Je to potrebné na správne a včasné doručenie objednaného tovaru.

III.) Predmet kúpnej zmluvy
a) Záväzok predávajúceho: predávajúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a previesť naň vlastnícke právo k tomuto tovaru.
b) Záväzok kupujúceho: kupujúci sa v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu, ním určenej osobe alebo prepravcovi dohodnutú kúpnu cenu.
c) Objednaným tovarom sa rozumie tovar uvedený v objednávke, v uvedenej farbe, prevedení, množstve a cene.

IV.)Osobné údaje
Osobné údaje, potrebné na komunikáciu s kupujúcim, budú použité výhradne na zaistenie objednávkového systému e-shopu a predávajúci sa súčasne zaväzuje, že osobné údaje v akejkoľvek podobe neposkytne tretej strane, s výnimkou prípadov, keď tak stanový zákon vo vzťahu k orgánom českého štátu a štátnej správy.

V.)Práva a povinnosti zmluvných strán
a.) Miesto dodania a vydania objednaného tovaru. Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnený doručením tovaru v mieste dodania tovaru. Miestom dodania tovaru je miesto označené kupujúcim v objednávkovom formulári.

b.) Objednávka
Odoslaná platná objednávka predstavuje neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru špecifikovaného v objednávke.

c.)Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou. Za doručenie tovaru kupujúcemu je možné považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržujúcou sa v čase doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Pokiaľ sa odovzdávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar, predávajúci si vyhradzuje možnosť nevyhovieť ďalšej požiadavke kupujúceho pri objednaní tovaru. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne potvrdiť odovzdávajúcej osobe. (zásielkovej službe )
Odovzdanie je možné uskutočniť

zmluvný prepravca DPD

d.)Doprava
Predávajúci zaistí dopravu do miesta dodania prostredníctvom tretej osoby (odovzdávajúcej osoby). Dopravu tovaru zaistí predávajúci podľa dispozícií, ktoré kupujúci uviedol do objednávkového formulára, spravidla prostredníctvom zmluvného dopravcu DPD. Prípadná úhrada nákladov dopravy zo strany kupujúceho (podľa podmienok uvedených v čl. VI.) je splatná spoločne s dohodnutou kúpnou cenou.

VI.)Cena a platobné podmienky
a.) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy, ktorá je uvedená v e-shope na stránkach www.bernat.cz. Kúpna cena v e-shope je uvedená s 21% DPH. Kúpna cena je spravidla uhradená kupujúcim pri odovzdaní tovaru, prípadne platbou vopred na účet predávajúceho. Uhradenie kúpnej ceny je podmienkou na odovzdanie objednaného tovaru kupujúcemu. Kúpnu cenu inkasuje splnomocnený zástupca zmluvného dopravcu.
b.) Doprava V cene tovaru v základnej ponuke, ktorá je uvedená na stránkach www.bernat.cz nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Náklady na dopravu sú následne pripočítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovom formulári je už uvedená vrátane dopravného.
c.) Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržujúcou sa v čase doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Pokiaľ sa odovzdávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar, predávajúci si vyhradzuje možnosť nevyhovieť ďalšej požiadavke kupujúceho pri objednaní tovaru. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne potvrdiť odovzdávajúcej osobe. (českej pošte, zásielkovej službe a pod.)
d.) Doprava Predávajúci zaistí dopravu do miesta dodania prostredníctvom tretej osoby (odovzdávajúcej osoby). Dopravu tovaru zaistí predávajúci podľa dispozícií, ktoré kupujúci uviedol do objednávkového formulára, prostredníctvom zmluvného dopravcu. Prípadná úhrada nákladov dopravy zo strany kupujúceho (podľa podmienok uvedených v čl.VI.) je splatná spoločne s dohodnutou kúpnou cenou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a.)Kupujúci
Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to vrátením nepoškodeného a nepoužitého predmetu kúpy v pôvodnom nepoškodenom obale vrátane príslušenstva najneskôr do 14 dní od prevzatia predmetu kúpy. Kupujúci uhradí náklady spojené s prepravou vráteného tovaru do miesta výdaja tovaru Priemyslová 893, 468 22 Železný Brod
Kupujúci nie je oprávnený podľa predchádzajúcej vety odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je mimo kúpy tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, opotrebovaniu či zastaraniu tovaru vyrobeného na zákazku. Všeobecná úprava odstúpenia od kúpnej zmluvy je obsiahnutá v ustanoveniach § 53 Občianskeho zákonníka.
V prípade vrátenia peňazí kupujúcemu vystaví predávajúci opravný daňový doklad a peniaze budú na základe potvrdeného opravného daňového dokladu a vratca tovaru kupujúcemu vyplatené a to buď prevodom na účet kupujúceho alebo v hotovosti v mieste prevádzky predávajúceho.
b.) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak odovzdávajúca osoba vráti späť predávajúcemu predmet kúpy neprevzatý kupujúcim. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady a škody vzniknuté v dôsledku nemožnosti odovzdania predmetu kúpnej zmluvy.

Záruka, reklamácia predmetu kúpy
a.)Záručná doba
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predmetu kúpy, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
b.)Oznámenie chyby
Práva a zodpovednosť za vady je povinný uplatniť kupujúci u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú, a to výhradne písomným oznámením doručeným do sídla predávajúceho. Doba od uplatnenia práva a zodpovednosti za vady až do doby, kedy je kupujúci povinný prevziať opravený tovar sa nepočíta do záručnej doby. Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia vymeneného tovaru. Odstránenie vád zaistí v záručnej dobe predávajúci na svoje náklady.

Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia právnou úpravou Občianskeho zákonníka.
Všeobecné zmluvné podmienky sú platné s účinnosťou od dňa 25.1.2011 a schválenie všeobecných podmienok zo strany kupujúceho
V okamihu keď v internetovom obchode (e-shope) www.bernat.cz kupujúci klikne na odkaz „Objednať“, má predávajúci za to, že zo strany kupujúceho boli riadne preštudované všeobecné zmluvné podmienky a sú plne akceptované.
Podľa vôle kupujúceho sa stávajú súčasťou dojednania oboch zmluvných strán v kúpnej zmluve